Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) ustanawia zharmonizowane zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej. Kluczowym elementem tego rozporządzenia jest deklaracja właściwości użytkowych. Zawiera ona informacje dotyczące  produktu. Każdy wyrób budowlany objęty zharmonizowaną normą europejską lub posiadający Europejską Ocenę Techniczną musi być oznakowany CE.